Препоръки за контрол на хипергликемията при Захарен диабет тип 2 – 2022

Автор: Танкова Ц.1

1 Клиника по Диабетология, Катедра по Ендокринология, Медицински Факултет,
Медицински Университет, София

Резюме:

Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изучаване на диабета публикуваха консенсусен доклад с препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2 през септември 2022 г. Препоръчва се холистичен, насочен към пациента, подход, включващ 4 компоненти на грижа – контрол на кръвната захар, контрол на телесното тегло, контрол на сърдечно-съдовите рискови фактори и кардио-ренална протекция. Като начална терапия се препоръчва метформин или друг медикамент/медикаменти, вкл. комбинирани препарати. За контрол на телесното тегло се препоръчват съвети за промяна в стила на живот, хранителен режим, физическа активност, медикаментоцна терапия и метаболитна хирургия. При хора с установено сърдечно-съдово заболяване, трябва да се използва GLP-1 рецепторен агонист с доказани ползи, за да се намалят големите сърдечно-съдови събития, или SGLT2 инхибитор с доказани ползи, за да се намалят големите сърдечно-съдови събития и сърдечната недостатъчност, и да се подобрят бъбречните резултати. При хора без установено сърдечно-съдово заболяване, но с множество сърдечно-съдови рискови фактори (напр. възраст ≥ 55 години, затлъстяване, хипертония, тютюнопушене, дислипидемия, или албуминурия) може да се използва GLP-1 рецепторен агонист с доказани ползи, за да се намалят големите сърдечно-съдови събития, или SGLT2 инхибитор с доказани ползи, за да се намалят големите сърдечно-съдови събития и сърдечната недостатъчност, и да се подобрят бъбречните резултати. Решението за използване на GLP-1 рецепторен агонист или SGLT2 инхибитор с доказани ползи трябва да е независимо от провеждането на базисно лечение с метформин, както и от изходния HbA1с. При хора със сърдечна недостатъчност трябва да се използват SGLT2 инхибитори, тъй като подобряват сърдечната недостатъчност и бъбречните крайни цели. При хора с хронично бъбречно заболяване и гломерулна филтрация (eGFR) ≥ 20 ml/min/ 1,73 m2 , трябва да се включат SGLT2 инхибитори с доказани ползи, за да намали риска от големи сърдечно-съдови събития, сърдечна недостатъчност и бъбречни крайни цели (вкл. терминално хронично бъбречно заболяване). Социалните детерминанти на здравето и психосоциалните фактори трябва да се имат предвид, тъй като са сериозно предизвикателство пред хората с диабет, техните семейства и здравните специалисти, когато правят опит да интегрират грижите за диабета в ежедневието.

Изтеглете целия брой 3/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?