Промени в експресията на инсулиновия ген след кетогенна диета и суплементация с витамин Д

Автор: Михалева, Ивелина Д.1, Кюркчиян, Силва Г.2, Строкова-Стоилова, Маргарита В.1, Димова, Иванка И.2, Андреева-Гатева, Павлина А.1

1 Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински университет, София
2 Център по Молекулна медицина, Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински университет, София

 

Резюме:

Кетогенната диета е нисковъглехидратен, високомазнинен начин на хранене, който намира приложение при различни състояния – неврологични, сърдечно-съдови, но също и при метаболитния синдром. От друга страна е установено, че витамин Д влияе върху β-клетъчната функция на панкреаса по различни начини – той увеличава инсулиновата секреция и стимулира β-клетъчното оцеляване. Въпреки че през последните години се провеждат множество проучвания, отразяващи метаболитните ефекти на диетичния режим, съществуват много противоречия.

Целта на нашето проучване е да се оцени експресията на инсулиновия ген в панкреас на мишки, приемащи кетодиета, суплементация с витамин Д или и двете заедно за 1 месец, сравнени с контролна група на стандартна диета.

Материали и методи: четири групи мишки (n=10 във всяка група) – на стандартна диета (контролна група), на кетогенна диета, суплементирани с витамин Д и приемащи кетодиета с витамин Д. След 1 месец се изолира РНК от панкреас и след обратна транскрипция се анализира експресията на инсулиновия ген чрез real-time PCR.

Резултати: Установи се сигнификантно намаляване в експресията на инсулиновия ген в групата на кетогенна диета. В групата, приемаща кетогенна диета и витамин Д се намери повишение в панкреасната експресия на гена, но не достигаща контролната група. В групата на витамин Д експресията на инсулиновия ген е много повишена в сравнение с контролите.

Ключови думи: инсулинов ген, кетогенна диета, витамин Д

Изтеглете целия брой 2/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?