Промени в обема и структурата на щитовидната жлеза, тиреоиден автоимунитет при бременни жени – български данни от 2019 година

Автор: Борисова, Анна-Мария И.1, 2, Иванова, Людмила Б.2, Трифонова, Бояна Ц.1, 2, Даковска, Лилия Н.1, Михайлова, Евгения Н.1, Вуков, Мирчо И.1

1. Клиника по Ендокринология, Университетска Болница “Софиямед”,
2. Медицински факултет, Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, София, България

Резюме: По принцип бременността може да се развива в условията на лек йоден дефицит поради високите нужди в този период и това може да се наблюдава дори в зони с йодна достатъчност. Целта на изследването е да се потърси връзката между тиреоидния обем и специфичните за бременността фактори, както и да се определи честотата и характера на структурните тиреоидни промени при бременни.

Материал: Изследвани са 547 бременни жени, средна възраст 30±5 г. Първа бременност се установи при 245 (45,1%) и поредна при 302 (54,9%) бременни жени.

Методи: Ултрасонографско изчисление на тиреоидния обем по стандартна формула; Определяне нивото на TSH, FT4 , TPOAb чрез ECLIA метод; Измерване на уринната концентрация йодид (UIC) чрез акредитиран метод на индуктивна куплирана плазмена мас спектрометрия (ICP-MS).

Резултати: Над 97% от бременните жени имат нормален тиреоиден обем – 8,94±2,62 mL, което е свързано с нормалното средно ниво на UIC – 181,60±93,97 µg/L респ. медиана на UIC (mUIC) –
170 µg/L (95% CI: 161-177). В хода на бременността тиреоидният обем нараства (първи триместър
8,42±2,55 mL срещу трети триместър 9,31±2,80 mL, p<0,011). При първа бременност тиреоидният обем е по-малък в сравнение с обема при поредна бременност – 8,67±2,23 mL срещу 9,15±2,85 mL, р<0,01. Тиреоидният обем при 55 бременни жени с TPOAb(+) е значимо по-голям в сравнение с 492 бременни жени с TPOAb(-) – 10,17±3,67 mL срещу 8,80±2,42 mL, p<0,002. Оказва се, че тиреоидният обем е значимо по-голям и при новооткрита възлеста гуша – 9,77±2,81 mL срещу 8,73±2,51 mL, p<0,001, както и при бременни жени с повече от един възел – 11,39±3,18 mL срещу 8,77±2,48 mL, p <0,001. Възли на щитовидната жлеза са налице при 21,75% от бременните жени (основно кистозни), като само в 6,7% са били известни. Заключение: Тиреоидният обем при бременните българки е в над 97% от случаите нормален и пряко отразява установената нормална средна йодурия при тях. Лекото му увеличение в хода на бременността е израз на физиологична адаптация в отговор на лек йоден дефицит в този период на повишени нужди.

Ключови думи: тиреоиден обем, триместър, поредна бременност, TPOAb(+), възли

Изтеглете целия брой 4/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?