Ролята на имунохистохимичната експресия на соматостатинови рецептори 2 и 5 при гастроентеро панкреатични невроендокринни тумори

Автор: Владова, Паулина Т.1, Илиев, Сергей Д.1, Иванов, Иван Н.2, Динева, Тереза ​​Б.3, Поповска, Савелина Л.2

1 Катедра по пропедевтика на хирургични заболявания;
2 Катедра по патология;
3 Катедра по молекулярна патология, Научно-изследователски център, Медицински университет, Плевен

Резюме:

Въведение: Невроендокринните тумори (NET) са спектър от редки и хетерогенни новообразувания с различно функционално и биологично поведение. В продължение на много години аналозите на соматостатин (SSAs) се използват като форма на целенасочена терапия за контролиране на симптомите в резултат на хормонална хиперсекреция от функционални NET. През последните години соматостатиновите рецептори (SSRs) са активно изследвани като важни цели за диагностика и лечение на NET.

Материали: Ретроспективно проучване, включващо невроендокринни тумори на стомашно-чревния тракт за периода 2011-2018 г. Имунохистохимичната експресия на сомастостатинови рецептори 2 и 5 при пациенти със стомашно-чревни невроендокринни тумори, диагностицирани в университетската болница „Dr. Георги Странски “, Плевен е проучен в продължение на 7 години.

Резултати и дискусия: Положителната експресия за соматостатинов рецептор 2 е 22% и 20% за соматостатинов рецептор 5. Съотношението на дифузна / фокална експресия на рецептор 2 е приблизително 1,2 / 1 (17,1: 14,6), докато при рецептор 5 е 1/3 (4,9: 14,6). Експресията на соматостатиновите рецептори зависи от диференциацията, локализацията, хистологичния тип и функционалността на тумора. SSTR2a показва експресия в 100% от гастриномите, 58% от инсулиномите и 86% от стомашно-чревните мрежи, докато SSTR5 имунореактивността е установена при 76% от гастриномите, 78% от инсулиномите и 83% от гастроентеропанкреатичните тумори (GEP) -NETs

Заключение: Соматостатиновите рецептори 2 и 5 са ​​специфични и чувствителни в терастиката на GEP-NET, но все още не са валидирани в съвременната медицина.

Ключови думи: соматостатинови рецептори 2 и 5, невроендокринни тумори, гастроентеропанкреатични тумори, гастриноми, инсулиноми

Изтеглете целия брой 1/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?