Саркопения – едно ново предизвикателство

Автор: Тошева, Гергана М.1, Сидерова, Мира В.1, 2

1 Втора Kатедра по Вътрешни болести, УНС по Ендокринология и болести на обмяната,Медицински университет, Варна
2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,Университетска Болница “Св. Марина”, Варна

Резюме:

Напредъкът в медицината през последните десетилетия ни изправя пред нови територии – болестите свързани с напредването на възрастта. Застаряването на населението е тенденция в световен мащаб, което налага подробно запознаване с патологията, характерна за тази възрастова група, както и предприемането на своевременни мерки за запазване качеството на живот на възрастните хора. Подобно, но не достатъчно изучено предизвикателство представлява саркопенията – синдром, характеризиращ се с прогресивна и генерализирана загуба на скелетно-мускулна маса и сила, водещи до неблагоприятни последствия като обездвижване, лошо качество на живот и смърт.

Целта на този обзор е да предостави информация относно таргетната популация, сред която се среща по-често, както и основните аспекти в диагностиката, патогенезата и методите за превенция. Насочването на вниманието към този синдром, своевременното му диагностициране и предприемането на адекватни мерки биха предотвратили влошаването на качеството на живот сред голям брой възрастни хора

През 2010 г. Европейската Работна Група за Саркопения при Възрастните Хора публикува дефиниция на понятието, а 8 години по-късно го актуализира. Дефиницията се основава на триитерия: намалена мускулна сила, намалено мускулно качество и количество и слабо физическо представяне.

Саркопенията е важен гериатричен синдром, посочван като един от основните рискови фактори за болестност и смъртност сред възрастните над 65 години. Учените обръщат все по-голямо внимание на проблема, защото синдромът влошава изпълнението на ежедневните дейности, увеличава риска от падания, фрактури, обездвижване, както и смъртността.

Ключови думи: саркопения; мускулна сила; мускулна маса; физическо представяне; застаряване

Изтеглете целия брой 1/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?