Съвременен подход при диабетно стъпало

Автор: Гатев, Цветан В., Каменов, Здравко А.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Александровска”
Катедра Вътрешни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет, София

 

Резюме:

Диабетното стъпало е тежко инвалидизиращо усложнение на захарния диабет, свързано със значителен коморбидитет, намалени продължителност и качество на живота на засегнатия човек, както и с неколкократно повишени разходи за здравноосигурителната система. То е водеща причина за нетравматичните ампутации на долен крайник в света.
По своя характер диабетното стъпало е хетерогенно състояние, в патогенезата на което участват комбинирано метаболитни, хемодинамични, механични, инфекциозни и наследствени фактори. Липсва единна скала за оценка на това диабетно усложнение, а са налични различни класификации, които отчитат неврологичните,
съдовите и структурните увреждания, възпалителната активност, придружаващите заболявания, предшестващите рани и ампутации. По този начин се определя рисковата категория на всеки отделен пациент, която е в основата на терапевтичния план, нуждата от хоспитализация, прогнозата и интензитета на проследяване.
Поради многофакторната си обусловеност диабетното стъпало е обект на интердисциплинарен подход. При изпълнението му от висококвалифицирани специалисти и при адекватно
обучение на пациента за самообслужване и самонаблюдение може да се редуцира с до 85% честотата на диабетните рани на стъпалата. Установено е също така, че 85% от ампутациите на долен крайник при хората с диабет са предшествани от улцерации, което подчертава важността на споменатите мерки.
В условията на пандемията от COVID-19 се създават допълнителни предпоставки за влошаване на състоянието на хората с диабетно стъпало.
В заключение, диабетното стъпало и неговите последствия са потенциално предотвратими в по-голямата част от случаите, определяйки първостепенното значение на познаването и навременното прилагане на съвременните препоръки за диагностика и лечение.

Ключови думи: диабетно стъпало, съвременни препоръки, превенция, класификация, лечение.

Изтеглете целия брой 2/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?