Серумна концентрация на естрадиола при жени с недребноклетъчен белодробен рак

Автор: Учиков, Петър А.1, Учиков, Ангел П.1, Орбецова, Мария М.2 , Гаргова-Мерджанова, Яна Т.3, Учикова, Екатерина Х.3

1 Втора Хирургична Клиника, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра Специална хирургия, МФ, МУ, Пловдив
2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив
3 Клиника по Акушерство и гинекология, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра Акушерство и гинекология, МФ, МУ, Пловдив

Резюме:

Половите хормони участват в развитието на женските полови органи и формирането на вторичните полови белези, в калциевия метаболизъм и туморогенезата на гърда, ендометриум, бял дроб и др. Установено е, че в белодробната ракова тъкан се синтезира ароматаза, която превръща андростендиона и тестостерона в естрон и естрадиол.

Цел: Да се изследва серумната концентрация на естрадиола при жени с недребноклетъчен белодробен рак (НДБР).

Mатериал и методи: Проведено е ретроспективно проучване от типа “случай-контрола” в Катедрата по Специална хирургия, МУ, Пловдив и Втора хирургична клиника, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив, върху 90 жени, непушачки, разпределени в две групи: “случаи” – 49 жени с НДБР и “контроли” – 41 жени.

Резултати: Средната възраст при жените с НДБР е 65,90 ± 12,02 г., като най-младата жена е на 40 г., а най-възрастната – на 87 г. Серумната концентрация на естрадиола в групата на случаите е почти 5 пъти по-висока в сравнение с контролната група. Установихме сигнификантна корелация между нивата на естрадиола и наличието на НДБР (p=0,04 ).

Заключение: По-високата серумна концентрация на естрадиол в менопаузата е рисков фактор за развитието на недребноклетъчен белодробен рак.

Ключови думи: недребноклетъчен белодробен рак, естрадиол, менопауза, естрогенови рецептори.

Изтеглете целия брой 1/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?