Серумни нива на BDNF при жени с метаболитен синдром и метаболитно здрави жени със затлъстяване

Автор: Колева-Тютюнджиева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М. 1, Денева, Таня И. 2

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,
2 Централна клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински факултет, МУ, Пловдив

 

Резюме:

Увод: Доказано е, че мозъчният невротрофичен фактор (BDNF) подобрява системната глюкозна хомеостаза и инсулиновата чувствителност, изявяващ ползи при превенцията и овладяването на предиабетните и диабетни състояния. Потвърдено е, че активността на BDNF е тясно свързана не само с енергийния метаболизъм, усвояването на глюкозата и инсулиновата чувствителност, но и с процесите на хронично нискостепенно възпаление, синтеза на липопротеини и атеросклерозата.

Цел: Да се сравнят серумните нива на BDNF между жени с метаболитен синдром (МС) и метаболитно здрави жени със затлъстяване (MHO), както и да се оцени връзката им с определени клинични, метаболитни и атерогенни показатели.

Материал и методи: В настоящото проучване са обхванати общо 62 жени – 26 жени с потвърден метаболитен синдром (МС) и 36 съответстващи по възраст и тегло метаболитно здрави жени със затлъстяване (MHO), служещи като контролна група. Изследвани са ръст, тегло, обиколка на талия и ханш; серумна кръвна захар (GLU) и имунореактивен инсулин (IRI) на гладно и 120 минути след перорално приложение на 75 г глюкоза; общ холестерол (TC), HDL-холестерол (HDLc) и триглицериди (TGL); базални концентрации на BDNF; систолно и диастолно кръвно налягане. Изчислени са индекс на телесна маса (BMI), LDL-холестерол (чрез формулата на Friedewald), съотношение талия/ханш (WHR), хомеостазен модел на инсулинова резистентност (HOMA-IR), плазмен атерогенен индекс (AIP), рискови индекси на Castelli I (CRI I) и II (CRI II). Извършени са сравнителен и корелационен анализи.

Резултати: Не сe наблюдават значими разлики във възрастта и стойности те на BMI, WHR, TC, LDLc, HDLc, TGL, CRI I и CRI II между двете изследвани групи. Установяват се по-високи нива на GLU 0’, GLU 120’, IRI 0’ и IRI 120’, HOMA-IR, AIP, SBP и DBP при жените с МС. Откриват се значително по-ниски нива на BDNF в групата с МС в сравнение с тази с MHO. Потвърждава се наличието на значителна положителна корелация между серумен BDNF и HDLc в цялата изследвана група жени.

Заключение: Нашите резултати показват вероятна роля на хипоневротрофинемията в развитието на разнообразни групи от метаболитни нарушения – затлъстяване, инсулинова резистентност, хипергликемия, дислипидемия, хронично нискостепенно възпаление. Наличието на спад в серумните нива на BDNF може да се свърже с появата на липидни нарушения, ускорен процес на атерогенеза и съответно – развитие на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) при жени с потвърден метаболитен синдром.

Ключови думи:  BDNF, метаболитен синдром, метаболитно здрави обезни жени, сърдечно-съдова болест

Изтеглете целия брой 3/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?