Серумни нива на киспептин 10 и ендостатин при лица със затлъстяване и нарушения във въглехидратната обмяна

Автор: Недева, Ивета С.1, Гатева, Антоанета Т.1, Асьов, Явор С.1, Карамфилова, Вера Н.1, Великова, Цветелина В.2, Каменов, Здравко А.1

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “2Александровска”, Катедра Вътрешни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
2 Клинична имунология, Университетска болница “Лозенец”, София

 

Резюме:

Ендостатин, фрагмент на колаген XVIII, представлява обещаващ маркер за сърдечно-съдова увреда. Киспептинът има важна роля в репродуктивната регулация, глюкозната хомеостаза, хранителния прием и телесния състав

Цел: Да се сравнят серумните нива на ендостатин и киспептин 10 като маркери за ендотелна дисфункция при лица със затлъстяване без гликемични нарушения, такива с предиабет и новодиагностициран захарен диабет, както и да се оцени връзката им с някои инструментални показатели за микро- и макросъдови увреждания.

Материали и методи: Изследвани бяха общо 163 лица на средна възраст 52,45±11,27 г., разпределени в следните основни групи:
Група 1 – лица със затлъстяване без въглехидратни нарушения;
Група 2 – лица с предиабет и Група 3 – лица с новодиагностициран захарен диабет. Контролната група включваше 42 здрави лица. Серумните нива на киспептин-10 и ендостатин са изследвани чрез ELISA метод.

Резултати: Не се установи разлика в нивата на киспептин-10 и ендостатин между изследваните патологични групи. Нивата на киспептин-10 са по-ниски при лицата с метаболитен синдром и тези с артериална хипертония спрямо тези без съответните нарушения. Позитивна връзка се констатира между серумния ендостатин, възрастта, ИТМ и КЗ на 60-та мин. в рамките на ОГТТ, както и между киспептин 10 и креатинин.

Заключение: Киспептин 10 може да се разглежда като маркер, предсказващ риска от развитие на метаболитно отклонение.

Ключови думи: ендостатин, киспептин-10, предиабет, сърдечно-съдов риск

Изтеглете целия брой 3/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?