Тиреноидни нодули и карцином на щитовидната жлеза при Базедова болест

Брой: 4/2003

Автор: Ж. Геренова*, М. Бюискарт, Ш. Доллри, Клиника по ендокринология, Университетска болница St Luc, Католически университет Лювен, Брюксел, Белгия * Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Абстракт: 

При пациентите с Базедова болест (Бб) често се срещат тиреоидни нодули. Много противоречия съществуват относно честотата на съпътстващите ги карциноми на щитовидната жлеза. С цел по-прецизно да проучим тази честота, анализирахме ретроспективно 103 пациенти, оперирани за Базедова болест в Университетската болница St Luc в Брюксел, Белгия, между 1990 и 2000 г. Пациентите бяха класифицирани по следния начин: Група I – наличие палпаторно на солитарен нодул (n = 5; 4,9 %); Група II – с множествени палпируеми възли (n = 13; 12,6%); Група III – с голяма дифузна струма, без клинично наличие на тиреоидни нодули. Група III бе под¬разделена на: Група IlIa – с нодул(и), визуализиращи се с образните методики – сцинтиграфия и/или ехография на щитовидната жлеза (n = 18; 17,5%), и Група lllb – с дифузна струма (n = 67; 65%).

Нашето проучване показва, че 35% (36/ 103) от кохортата от 103 пациенти с Бб имаха тиреоидни нодули. Осем пациенти (8/103 – 7,8%) бяха с диференцирани папиларни карциноми; всички с изключение на един бяха микрокарциноми. Карциномите бяха сигнификантно по-чести, когато нодулите се диагностицираха на клиничния преглед (р = 0,03). Ние също така установихме по-голяма честота на тиреоидните карциноми в цялата група на пациенти с нодули спрямо тези с дифузни струми (р = 0,02).
 
В заключение: тиреоидните нодули са чести при Бб и диференцираните карциноми имат по-голяма честота при пациентите с Бб и налични нодули. Въпреки че в повечето случаи те нямат агресивни хистологични характеристики, е необходимо внимателното проследяване на пациентите с Базедова болест в хода на лечението.
 
Ключови думи: Базедова болест, тиреоиден нодул, тиреоиден карцином.

Изтеглете целия брой 4/2003

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?