Уринна йодна концентрация при бременни жени от различни региони на България

Автор: Борисова, Анна-Мария И.1, 2, Иванова, Людмила Б.2, Трифонова, Бояна Ц.1, 2, Даковска, Лилия Н.1, Михайлова, Евгения Н.1, Вуков, Мирчо И.1,

1. Клиника по Ендокринология, Университетска Болница “Софиямед”;
2. Медицински факултет, Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, София, България

Резюме:
Уринната йодна концентрация (UIC) отразява реалния прием на йод и се използва за оценка на йодния прием на популационно ниво.
Цел на проучването: Целта на проучването е да се направи оценка на актуалния прием на йод от бременни жени в България чрез анализ на медианата на уринната йодна концентрация (mUIC).

Материал: Изследвани са 537 бременни жени на средна възраст 30,49±5 г. Проведено е срезово многоцентрово популационно-базирано проучване през 2019 г. в общо 84 селища на България – с известен в миналото йоден дефицит (Смолян, Гоце Делчев, Троян, Габрово, София и областта) и с йодна достатъчност (Плевен, Бургас, Стара Загора).

Методи: Изследван е количествено TSH с ECLIA метод и е определена уринната йодна концентрация със сертифицирана индуктивно свързана плазмена масспектрометрия (ICP-MS).

Резултати: В 3 региона се установи леко понижена mUIC (Гоце Делчев – 144,5 µg/L, Габрово – 130,5 µg/L и Троян – 113,5 µg/L). Направи се сравнение между тези 3 региона и останалите 7 с нормални нива mUIC и се потърси причината за тази разлика. Значимо повече бременни от Габрово-Троян-Гоце Делчев са с ниска UIC при сравнение с бременните от другите градове (59% срещу 38,1%) и обратното – значимо по-малко от тях имат над-оптимална UIC (6,4% срещу 21,8%), p <0,001. Бременните, които не приемат никакви медикаменти, в това число и комбинирани витамини с минерали, от Габрово-Троян-Гоце Делчев са 23,1% или 1/4 от изследваните там срещу 15,7% или 1/6 от бременните в останалите 7 града (p<0,006). Заключение: По време на бременност е важно да се субституира с комбинирани витамини с минерали, с което да се осигурява достатъчен за този период допълнителен прием на йодид.

Ключови думи: уринна йодна концентрация – ниска, нормална, над-оптимална; бременност; суплементация

Изтеглете целия брой 4/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?