Уринна йодна концентрация, ТРОАb, тиреоидни хормони при бременни българки – резултати от скринингово проучване

Автор: Борисова, Анна-Мария И.1,2, Иванова, Людмилa Б.2, Трифонова, Бояна Ц.1,2, Даковска, Лилия Н.1, Михайлова, Евгения Н.1, Вуков, Мирчо И.1

1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Университетска болница “Софиямед”;
2. Медицински факултет, Софийски Университет “Свети Климент Охридски”,

Резюме: Физиологично по време на бременност нараства нуждата от тиреоидни хормони (ТХ). Това се
постига чрез стимулация на щитовидната жлеза в ранната бременност от човешкия хорионгонадотропин (hCG) с последващо повишение в нивото на серумния свободен тироксин (FT4), но при условие, че има достатъчно йод за синтез на хормони.

Цел: Да се проучат в българска популация от бременни жени реалното ниво на концентрацията
йодид в урината, тиреопероксидазните антитела (ТРОАb) и тиреоидните хормони.

Материал: Изследвани са 547 бременни жени, средна възраст 30±5 г. Проучването е срезово, мултицентрово, популационно-базирано в 10 региона на България (общо 84 селища) – известни в миналото с йоден дефицит и други с йодна достатъчност.

Методи: Взета е сутрешна проба прясна урина за определяне уринната йодна концентрация (UIC)
чрез масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). В серум количествено са изследвани тиреостимулиращ хормон (TSH), FT4, TPOAb на анализатор Cobas e601 с ECLIA метод. При статистическия анализ е използван стандартен пакет SPSS 13.0 за Windows.

Резултати: Средното ниво на уринната йодна концентрация за цялата група бременни жени (n=547) е 181,60±93,97 µg/L, мeдианата – 170 µg/L (95% CI: 161-177). Cредното ниво на TSH e 2,77±1,83 µIU/mL, а на FT4 е 11,03±1,93 ng/L. Бременните жени с ТРОAb (+) са 10,1%. TPOAb (+) бременните жени значимо по-често са с хипоехогенна структура на щитовидната жлеза при ехографския преглед в сравнение с ТРОAb (-) бременните – 36% (27/75) срещу 5,9% (28/472), p<0,001. Заключение: При скринингови популационни изследвания е необходимо първо да се изясни нивото на
уринната йодна концентрация и едва при доказана нормална медиана на показателя, може се прави коректна оценка на тиреоидната функция в същата популация. При ниска или висока медиана на уринната йодна концентрация не може да се направи коректна оценка на тиреоидната функция в изследваната популация. Изследването на индивидуалната уринна йодна концентрация е немеродавно и във всички съвременни препоръки е отречено. Уринната йодна концентрация се определя само популационно. Допълнителeн фактор, оказващ влияние върху тиреоидната функция, се явява наличието на ТРОАb (+).

Ключови думи: бременни жени, уринна йодна концентрация, TPOAb, TSH, FT4

Изтеглете целия брой 3/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?