Влошено костно здраве и неговите предиктори при пациенти в дълготрайна ремисия на остра лимфобластна левкемия, лекувана в детството: резултати от един център в България

Автор: Белчева, Милена И. 1, Попова, Ралица Д.2, Ушева, Наталия В.3, Бочева, Яна Д. 4, Панчева, Ружа З.5, Балев, Боян Д.2, Христозова, Христина Я.1, Калева, Валерия И.1, Йотова, Виолета М.6

1. Клиника по детска клинична хематология и онкология
2. Катедра по образна диагностика и лъчетерапия
3. Катедра социална медицина и организация на здравеопазването
4. Катедра по обща медицина и клинична лаборатория
5. Катедра по хигиена и епидемиология
6. Първа детска клиника с ДОИЛ, Медицински Университет Варна

Резюме:

Цел: Оценка на костното здраве и факторите, повлияващи костната минерална плътност (Bone Mineral Density, BMD) при пациенти в дълготрайна ремисия на остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ), лекувани в детска възраст.

Пациенти и методи: Проспективно са оценени 46 пациенти на възраст 9 до 32 год. (средно 20,6±6,2 год.) и 35 съответстващи по пол и възраст здрави контроли. Проведени са антропометрични, биохимични и хормонални изследвания. BMD, BMD Z-score, костното минерално съдържание (BMC), мастната маса (ММ) и мускулната маса на крайниците (АММ) са оценени чрез целотелесна Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA). Информация за физическата активност (ФА) е получена чрез въпросници и интервю.

Резултати: Преживелите ОЛЛ, особено тези над 18 год., имат сигнификантно по-нисък BMD Z-score в сравнение с контролите (съответно -0,017±0,88 срещу 0,54±1,16, р=0,016 и -0,18±0,85 срещу 0,69±1,18, р=0,003). Преживелите под 18-год. възраст имат сходни показатели на BMD, BMD Z-score и BMC с връстниците си, но по-ниски нива на витамин D, калций и фосфор, както и намалена ФА. Сравнени с жените-контроли, лекуваните жени имат сигнификантно ниски BMD (р=0,02), BMD Z-score (р=0,04) и BMD T-score (р=0,03). Няма участник с SDS BMD<-2. BMD Z-score<-1 е налице в 13% при преживелите и в 5,7% при контролите (р=0,26) и е сигнификантно по-чест при жените. Пациентите с BMD Z-score<-1 имат значимо по-ниски телесна маса и BMI, ММ и АММ, както и понижена ФА. Те са лекувани с по-интензивна терапия. Кумулативна доза глюкокортикоиди, приложена при лечението, телесна маса и показатели на ФА към момента на оценката са независими предиктори на BMD при мултивариационен анализ. Заключение: Пациентите в дълготрайна ремисия на лекувана в детството ОЛЛ имат по-ниска костна минерална плътност, включително съобразен с възрастта Z-score, около периода на постигане на индивидуалния максимум, в сравнение със здрави контроли. Жените, подложени на интензивно лечение имат по-висок риск, потенциран от намалена ФА. ФА е ефективен и безопасен инструмент за профилактика и отсрочване на късната морбидност.

Ключови думи: костна минерална плътност, остра лимфобластна левкемия, дълготрайна ремисия

Изтеглете целия брой 2/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?