Wnt/Sclerostin и регулацията на костното формиране

Брой : 3/2017

Автор: Шинков, Александър Д.

Медицински Университет София, Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология

Резюме:
Регулацията на костната обмяна е сложен процес, в който участват клетките на костта, костния мозък и разнообразни локални и системни хуморални фактори. През последното десетилетие се натрупаха много нови данни за взаимодействието между клетките в костната тъкан. В настоящия миниобзор се разглежда ключовата роля на остеоцита в управлението на минералната обмяна, костния метаболизъм и преди всичко на костното формиране. Представени са накратко пътят на формиране и функционалните особености на клетката. Основно внимание се отделя на склеростина като специфичен белтък, експресиран от остеоцитите, неговото биологично отнасяне и известна до момента функция в и извън костта. Разгледан е Wnt-сигналния път и неговата роля за узряването, диференциацията и съдбата на остеобласта, както и ролята на склеростин в контрола на остеобластната популация и костното формиране.

 

Ключови думи: костна обмяна, остеобласт, остеоцит, склеростин, Wnt-сигнален път

Изтеглете целия брой 3/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?